ซอสพริก ตราศรีราชาพานิช
สูตรเผ็ดมาก
ซอสพริก ตราศรีราชาพานิช
สูตรเผ็ดกลาง